# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 WizardNet 135 3,221,909 16,855
2 StallNet 8 20,000,000 847
3 AcademyWizz 117 20,000,000 3,704
4 AcademyXbow 117 20,000,000 3,632
5 NetStonesD11 7 20,000,000 847
6 NetStonesD12 11 20,000,000 847
7 NetStonesD13 9 20,000,000 847
8 NetStonesD14 9 20,000,000 847
9 AcademyWarr 117 20,000,000 4,540
10 AcademyBard 117 20,000,000 3,390
11 AcademyBard2 117 20,000,000 3,826
12 AcademyWizz2 117 20,000,000 5,362
13 AcademyWizz3 114 20,000,000 2,435
14 AcademyWar 117 20,000,000 4,317
15 BowNet 117 20,000,000 5,114
16 Golbat 112 20,000,000 2,070
17 Bellsprout 112 20,000,000 2,056
18 Porygon 111 20,000,000 2,035
19 Krabby 112 20,000,000 2,042
20 Nidoking 112 20,000,000 2,056
21 Vaporeon 112 20,000,000 1,542
22 Magnemite 112 20,000,000 2,056
23 ElementosNet 8 20,000,000 847
24 MyBardo 135 3,227,504 4,430
25 MyWar 135 3,076,854 9,855
26 BardoTwo 135 3,245,792 4,200
27 ClerikNet 135 3,197,547 41,310
28 WizNet 135 3,216,847 41,245
29 WarriorNet 135 3,180,324 41,630

Este clan nacio hace 2 meses, 1 semanas, 2 dia, 19 horas, 59 minutos, 24 segundos , on Wednesday 25th of March 2020 05:44:00 PM.

  • Total GP: 33,189,673
  • Total Points: 214,784